Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nails & Lashes en een cliënt waarop Nails & Lashes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Nails & Lashes

Nails & Lashes zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
Nails & Lashes zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nails & Lashes melden. 
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nails & Lashes het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Nails & Lashes de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 
Nails & Lashes moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Nails & Lashes vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. 
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. 
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoongegevens en privacy

De cliënt voorziet Nails & Lashes vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nails & Lashes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nails & Lashes neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Nails & Lashes behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nails & Lashes zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Nails & Lashes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nails & Lashes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Nails & Lashes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nails& Lashes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, zwangerschap /overgang, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of het onjuist behandelen de wimpers en/of nagels door de cliënt  na het verlaten van de salon. Nails & Lashes is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Nails & Lashes geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de nagels / wimpers heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste / wimperstyliste.
  • De cliënt andere producten dan de door de Nails & Lashes geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels / wimpers.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels / wimpers niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, zwangerschap / overgang, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding heeft verstrekt.

Nails & Lashes informeert u na de behandeling van een nieuwe set wimperextensions of kunstnagels over de juiste nazorg. Deze is ook terug te vinden op de website onder ‘FAQ’.

9. Beschadiging en diefstal

Nails & Lashes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 
Nails & Lashes meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na de behandeling  schriftelijk gemeld worden aan Nails & Lashes. 
Nails & Lashes moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. 
Indien een klacht gegrond is, zal Nails & Lashes de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, doch uiterlijk binnen 10 dagen na de oorspronkelijke behandeling, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Restitutie in de vorm van teruggave van geld wordt nimmer verleend.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nails & Lashes het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Nails & Lashes en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. 
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

Door het maken van een afspraak met Nails & Lashes neemt u kennis van bovenstaande en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.